Kirjastajaportaali kasutustingimused

Mõisted

Kirjastaja
Kirjastaja võib olla füüsiline või juriidiline isik või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus või selle allasutus.
Konto
Kirjastaja konto (edaspidi konto), mille kaudu hallatakse kõiki kirjastaja toiminguid portaalis.
Peakasutaja
Kirjastaja esindaja, kes kasutab kõiki teenuseid ning jagab/haldab kõigi kasutajate õiguseid.
Kasutaja
Peakasutaja poolt volitatud kirjastaja esindaja, kes teostab portaalis peakasutaja poolt lubatud toiminguid.
Klient
kolmas osapool, kes ei ole ise kirjastaja, aga kellele autoriõiguste omaja saab soovi korral teha oma väljaannete algmaterjalid kättesaadavaks.
Standardnumber
ISBN (rahvusvaheline raamatu standardnumber), ISMN (rahvusvaheline noodi standardnumber) ja ISSN (rahvusvaheline jadaväljaande standardnumber).
EAN kood
jaepakendil kasutatav numberkood ehk vöötkood (kaubavöötkood).
Väljaanne
trükisena või muul füüsilisel teabekandjal avaldatud teos.
Võrguväljaanne
tehnilise vahendi abil üldsusele kättesaadavaks tehtud s elektrooniline väljaanne.
Väljaande algmaterjal
väljaande avaldamiseks loodud digitaalne andmekogum (fail).
Autoriseeritud töökoht
arvutiterminal, mis on mõeldud digitaalse säilituseksemplari kohalkasutuseks ning millel on tehniliste ja füüsiliste vahenditega välistatud ligipääs üldsusele.
DIGAR
Eesti Rahvusraamatukogu Digitaalarhiiv DIGAR, mis on mõeldud digitaalse informatsiooni kogumiseks, säilitamiseks ja kättesaadavaks tegemiseks.
 1. Üldsätted
  1. Kirjastajaportaal (edaspidi portaal) on elektrooniline loovutussüsteem, mille kaudu pakutakse järgmisi teenuseid (edaspidi teenus): uuest väljaandest teavitamine, väljaandele standardnumbri taotlemine, väljaande algmaterjali (edaspidi fail) arhiveerimine, väljaannete juriidiliste õiguste haldamine ning väljaannete kasutusstatistika jälgimine.
  2. Portaali omanik ja haldaja (edaspidi haldaja) on Eesti Rahvusraamatukogu (edaspidi rahvusraamatukogu), äriregistri kood 74000139, postiaadress: Tõnismägi 2, 15189 Tallinn, tel. 630 7611, e-post rara@rara.ee
  3. Portaali pidamise eesmärk on tulenevalt Eesti Rahvusraamatukogu seadusest (https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015252) ja Säilituseksemplari seadusest (https://www.riigiteataja.ee/akt/SäES) digitaalse informatsiooni kogumine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine.
  4. Portaali kasutajad on kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes tegelevad Eesti Vabariigis kirjastamisega või omavad Eesti Vabariigis esindajat levitamise küsimustes või registreerivad ja loovutavad väljaandeid, mida levitatakse Eesti Vabariigis või väljaspool Eesti Vabariiki, kuid on olulised Eesti kultuurile (edaspidi kirjastaja).
  5. Portaal ja teenused on kirjastajale tasuta.
 2. Portaali kasutamine
  1. Portaali kasutamiseks peab kirjastaja registreeruma ID-kaardi või Mobiil-ID-ga rahvusraamatukogu kasutajaks ja määrama volitatud esindaja (edaspidi peakasutaja) ning looma portaalis kasutajakonto (edaspidi konto).
  2. Peakasutaja kasutab kõiki portaali poolt pakutavaid teenuseid, teostab kontoga seotud toiminguid, haldab kõiki kirjastaja väljaandeid ja nendega seotud juriidilisi õigusi ning jagab volitusi kirjastusega seotud isikutele (edaspidi kasutaja).
  3. Igal kirjastajal peab olema üks peakasutaja ja võib olla piiramatu hulk kasutajaid.
  4. Märkida kirjastaja kasutajajuhendisse.
 3. Autoriõigused
  1. Portaali kaudu loovutatud väljaande ja selle algmaterjali autoriõigused kuuluvad tulenevalt kehtivatest õigusnormidest autoriõiguste omajale, kelleks võib olla autor, kirjastaja või kolmas isik.
  2. Kirjastaja peab omama õigust väljaannet kopeerida ja levitada. Väljaandega seotud, autoriõiguseseadusest tulenevate nõuete eest vastutab kirjastaja.
  3. Võrguväljaande ja algmaterjali autoriõiguste omaja saab soovi korral teha oma väljaande algmaterjali kättesaadavaks ka kolmandatele osapoolteele (edaspidi klient).
  4. Portaali kaudu loovutatav võrguväljaanne ja väljaande algmaterjal tehakse kättesaadavaks autoriseeritud töökoha kaudu rahvusraamatukogu digitaalarhiivis DIGAR (www.digar.ee) (edaspidi DIGAR).
  5. Portaali kaudu loovutatava võrguväljaande ja väljaande algmaterjali kirjeldavad andmed tehakse kättesaadavaks Eesti Rahvusbibliograafia andmebaasis ERB (erb.nlib.ee). Kirjeldavad andmed kuuluvad haldajale ning need on kaitstud litsentsiga CC0.
  6. Võrguväljaande ja väljaande algmaterjali autoriõiguste omaja loal võib loovutatud säilituseksemplarid teha DIGARi kaudu kättesaadavaks ka laiemalt ja/või teatavate piirangutega (ajaline ja/või kohtpiirang).
  7. Standardnumbri taotlemisel esitatud esmastest väljaannet kirjeldavatest andmetest moodustatakse eelkirje, mis kantakse peatselt ilmuma hakkavate väljaannete nimestikku (www.ester.ee, menüü „Ilmumas“).
 4. Isikuandmed
  1. Portaali kasutama asudes ja käesolevate kasutustingimustega nõustudes annab kasutaja haldajale nõusoleku töödelda kasutaja poolt portaali kaudu esitatud isikuandmeid vastavalt käesolevatele kasutustingimustele, rahvusraamatukogu privaatsuspoliitikale ja Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.
  2. Rahvusraamatukogu ei edasta ega avalikusta kasutajate isikuandmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud antud alljärgnevatel juhtudel:
   1. ISBN agentuuridel on kohustus tagada välja antud ISBNide üksikasjalike andmete, nendega seotud kirjeldavate andmete ja administratiivandmete kandmine registritesse;
   2. Eesti ISBN Agentuur on kohustatud edastama kirjastajate kontaktandmed Rahvusvahelisse Kirjastajate Registrisse (Global Register of Publishers, https://grp.isbn-international.org/);
   3. Eesti ISMN Agentuur on kohustatud edastama kirjastajate kontaktandmed rahvusvahelisse noodikirjastuste aadressraamatusse (Music Publishers' International ISMN Directory).
  3. Kasutajal on õigus keelduda kontaktandmete avalikustamisest Rahvusvahelises Kirjastajate Registris (GRP) ja rahvusvahelises noodikirjastuste aadressraamatus (Music Publishers' International ISMN Directory) tehes selleks vastav märge portaalis konto loomisel või konto andmete muutmisel.
 5. Kirjastaja õigused ja kohustused
  1. Kirjastaja õigused
   1. Kirjastajal on õigus luua portaalis konto, määrata peakasutaja ning kasutada portaali poolt pakutavaid teenuseid käesolevates kasutustingimustes määratletud mahus ja korras.
   2. Peakasutajal ja kasutajal on õigus hallata portaalis oma isiku- ja väljaannetega seotud andmeid.
   3. Kirjastajal on õigus taotleda standardnumbreid (ISBN, ISMN, ISSN). Täiendavalt on kirjastajal õigus taotleda ISBN ja ISMN numbritele lisaks EAN vöötkoodi (kaubavöötkood).
   4. Peakasutajal ja kasutajal on õigus vaadata oma taotluste ajalugu ja staatust ning väljaannetele omistatud standardnumbreid. Samuti on kirjastajal õigus näha oma väljaannete kohta lisatud märkusi.
   5. Peakasutajal ja kasutajal on õigus vaadata üleslaetud objekte/faile ja nende staatust.
   6. Kasutajal on õigus saada tagasi arhiivi saadetud originaalfaile nende esialgsel kujul ja/või arhiivfaile, mida on tehnoloogia arengust tuleneva informatsiooni säilimise ja jätkuva kasutatavuse huvides arhiivis töödeldud ja muudetud.
   7. Kasutajal on õigus vaadata statistikat oma väljaannete kasutamise kohta rahvusraamatukogus.
   8. Kasutada digiarhiivi DIGAR teenust tasuta.
  2. Kirjastaja kohustused
   1. Portaalis kirjastaja konto registreerimisel kohustub isik eelnevalt rahvusraamatukogu kasutajate andmebaasis esitama enda kohta täielikult tõesed ja korrektsed isikuandmed, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat e-posti aadressi.
   2. Kasutaja kohustub koheselt täiendama või parandama portaalis sisestatud isikuandmeid, kui need andmed on muutunud ebatäpseks.
   3. Peakasutajal ja kasutajal on kohustus määrata registreeritavate väljaannete juriidilised õigused (autoriõigused ja litsentsid) ning juurdepääsu piirangud.
   4. Kasutaja kohustub hoidma saladuses ja mitte väljastama oma kasutajanime ja salasõna kolmandatele osapooltele.
   5. Kui kasutaja levitab oma kontole ligipääsu teadlikult kolmandatele osapooltele, vastutab ta kõikide toimingute eest portaalis.
   6. Standardnumbri taotlemisel ja/või väljaande algmaterjalide loovutamisel (uue väljaande registreerimisel) on kasutaja kohustatud esitama portaalis väljaande kohta nõutud kirjeldavad andmed ja siduma väljaande algmaterjalide failid vastavate kirjeldavate andmetega.
   7. Kasutaja vastutab väljaande kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kohustub rahvusraamatukogu nende muutumisest koheselt teavitama.
   8. Kasutaja on kohustatud arhiveerima oma väljaannete algmaterjale (faile) vastavalt kehtivale säilituseksemplari seadusele ja rahvusraamatukogu poolt kehtestatud arhiveerimisnõuetele kasutades selleks portaali või teisi rahvusraamatukogu poolt pakutud arhiveerimise vahendeid.
   9. Kasutaja on kohustatud portaalis siduma või kirjeldama väljaande algmaterjalid sellele vastavate kirjeldavate andmetega.
   10. Kasutaja on kohustatud teavitama rahvusraamatukogu väljaandega seotud õiguslikest vaidlustest.
 6. Haldaja õigused ja kohustused
  1. Haldaja õigused
   1. Haldajal on õigus vastavalt portaali arengule ning seadusandluse muudatustele ühepoolselt muuta kasutustingimusi. Kasutustingimuste muudatustest teavitab haldaja kasutajaid portaali vahendusel.
   2. Haldajal on õigus keelduda failide arhiveerimisest, mis ei vasta rahvusraamatukogu poolt kehtestatud arhiveerimisnõuetele või millele ei kohaldata arhiveerimiskohustust.Haldajal on õigus muuta arhiivfailide vorminguid ja tehnilisi parameetreid, arhiivfailides talletatud informatsiooni pikaajalise ja turvalise säilitamise eesmärgil.
   3. Haldajal on õigus lõpetada kirjastaja poolt edastatud väljaannete kättesaadavaks tegemine juhul kui neis sisalduvate teoste või muu materjali osas käivad õiguslikud vaidlused või kui teosed või muu materjal on vastuolus heade tavadega.
   4. Haldajal on õigus arhiveeritud väljaande kasutamisest või selle sisust tulenevate kolmandate isikute nõuded haldajale pöörata kirjastaja vastu juhul kui kirjastaja on ilma õigusliku aluseta või pahatahtlikult andnud väljaanded arhiveerimisele.
   5. Kui kolmas isik taotleb omandi või autoriõiguste tunnustamist arhiveeritud väljaandele ning esitab haldaja vastu väljaande väljaandmise või kasutamise lõpetamise nõude, ei või haldaja väljaannet temale ilma kirjastaja nõusolekuta välja anda või kasutamist lõpetada. Haldaja võib keelduda arhiveeritud faile kirjastajale välja andmast, kui väljaanne on arestitud või kui kirjastaja vastu on esitatud arhiveeritud väljaande omandi või autoriõiguste tunnustamise hagi.
  2. Haldaja kohustused
   1. Haldaja kohustub täitma kõiki temale pandud seadustest tulenevaid kohustusi.
   2. Haldaja kohustub teostama pidevat süsteemset seiret arhiivfailide seisundi üle, et tagada arhiveeritud informatsiooni pikaajaline säilimine.
   3. Haldaja kohustub jälgima ja rakendama kirjastaja poolt kehtestatud kasutuspiiranguid.
   4. Haldaja kohustub tegema endast kõik oleneva, et tõkestada kolmandatele isikutele juurdepääs väljaannete algmaterjalidele.
   5. Haldaja ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad portaali keskkonnas haldaja kontrolli alt väljas olevad vääramatust jõust tingitud asjaolud nagu näiteks elektrikatkestus, häired kasutaja või haldaja telefoni või interneti ühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara, töös.
   6. Haldaja ei vastuta võimalike portaali kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.
   7. Haldaja teeb kõik endast oleneva, et taastada portaali kasutamine täies mahus esimesel võimalusel.
   8. Haldaja ei vastuta kasutajate poolt portaali sisestatud andmete ja arhiveeritud failide sisu ja kvaliteedi eest.
   9. Haldaja kohustub haldama, arendama, turvama ja vajadusel uuendama portaali pidamiseks vajalikku riist- ning tarkvara.
   10. Haldaja kohustub tagama portaali kasutamiseks vajalike juhendite olemasolu, kättesaadavuse ja kaasajastamise.
   11. Kasutaja ja haldaja vahel tekkivatele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.